Onze visie

Onze school staat voor kindgericht onderwijs. Het betekent dat onderwijskwaliteit start met begrijpen wat kinderen bezighoudt en wat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Kenmerkend voor ons onderwijs is daarom in de eerste plaats een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en met plezier naar school gaan. De kleinschaligheid van de school, waardoor teamleden, kinderen en ouders elkaar kennen, draagt hieraan bij. Vanuit deze basis zorgen wij voor een uitdagende leeromgeving waarbij we aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van kinderen. Daarbij nemen we in ons unitonderwijs samen de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te begeleiden.

We hechten er waarde aan dat kinderen in toenemende mate invloed hebben op het eigen groeiproces. We stimuleren kinderen mee te doen, te denken, te kiezen en verantwoording te nemen. Kinderen leren hierbij zichzelf kennen, ook in relatie tot de wereld om zich heen.

We staan tot slot voor een motiverende, kennisrijke leeromgeving waarin:

  • zowel binnen als buiten geleerd wordt
  • kinderen ervaren: het is zinvol wat ik leer
  • kinderen toekomstgerichte vaardigheden ontwikkelen als kritisch en probleemoplossend denken

Onze kernwaarden: samen, ontwikkelingsgericht, plezier en eigenaarschap

Samen


Samenwerken loopt als een rode draad door ons onderwijs. Kinderen leren mét en van elkaar. Ook de leerkrachten en ander onderwijzend personeel wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. Samen met ouders én het kind bepalen we op welke manier het kind het beste uit zichzelf kan halen.

Ontwikkelingsgericht


Ontwikkelen betekent bij ons groeien in kennis en vaardigheden en je eigen talenten mogen ontwikkelen. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in lezen, rekenen en taal, maar we besteden ook aandacht aan kunst en cultuur, wetenschap en technologie, digitale vaardigheden en goed burgerschap. En om onze kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst, die er door de vele technologische ontwikkelingen heel anders uit zal zien dan nu, werken wij ook aan vaardigheden als samenwerken, kritisch en creatief denken en een onderzoekende houding. De kinderen hebben een actieve rol in de les en gaan zelf op zoek naar oplossingen en antwoorden. 

Plezier

Plezier gaat over je welkom voelen. Dit geldt voor iedereen: kinderen, ouders en medewerkers. Samen zorgen we voor een sfeer waar ieder zich gezien, gehoord en daardoor zich welkom voelt. Plezier is ook een kind te zien groeien, doordat ze meer ervaringen op doen. Plezier en zelfvertrouwen hangen dus nauw samen. Wij willen dit bereiken door een motiverend aanbod te bieden wat aansluit bij de belevingswereld, waardoor kinderen gaan leren met een glimlach op het gezicht.

 

 

Eigenaarschap


We willen kinderen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door hen zelf meer regie te geven in hun leren. Daardoor zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. Leerlingen stellen, met behup van de leerkracht, eigen leerdoelen, plannen (deels) zelf hun schooltaken en maken hun ontwikkelingen zichtbaar. Ook leren de kinderen een grote mate van zelfstandigheid aan door deze manier van werken.