Joannesschool

Uitslag ouder- en leerlingenquĂȘte

Waar we heel blij mee zijn, is dat de leerlingen het naar hun zin hebben in de groep, het fijn vinden dat ze op onze school zitten en zich hier veilig voelen. Ook ouders voelen zich welkom, voelen zich serieus genomen, zijn tevreden met de contacten op school en geven aan positief te praten over de school. Wat leerstofaanbod betreft zijn ouders van mening dat er voldoende aandacht is voor taal en rekenen, maar ook de aandacht voor andere vakken en voor normen en waarden wordt positief gewaardeerd. Voor mediawijsheid is meer aandacht gewenst.

Als verbeterpunten geven ouders aan dat zij meer geïnformeerd willen worden over de leer- en gedragsontwikkelingen van hun kind en meer samen met school willen overleggen over de begeleiding van hun kind hierover. Ook wensen ouders meer toezicht op het onderlinge gedrag van kinderen en meer inzicht in hoe er wordt omgegaan met pestgedrag.

De leerlingen willen graag dat leerkrachten nog meer uitleggen waarom zij iets moeten leren. Ook zouden kinderen meer zelf willen nadenken over regels in de groep en over verschillen tussen mensen en landen in de wereld. Daarnaast willen ze leren te zeggen hoe ze over dingen denken. Zowel ouders als leerlingen zien graag een verbetering van netheid en hygiëne op school.

Het team heeft prioriteiten gesteld in deze verbeterpunten. We gaan als eerste aan de slag met de verbetering van de communicatie naar ouders over gedrags- en leerontwikkeling en het meer aandacht besteden aan het doel van de les voor kinderen.