TOM-onderwijs

TOM-onderwijs

In de afgelopen jaren hebben we ons onderwijs flink veranderd. Sinds 2011 zijn wij een TOM-school. TOM staat voor Team Onderwijs Op Maat. Een TOM-school is een school die haar onderwijs anders durft te organiseren, personeel anders/effectiever durft in te zetten en kinderen op een andere manier kan laten werken. Er wordt een balans gezocht tussen de actieve rol van het kind in het eigen leerproces én de informatieoverdracht die gegeven wordt door de leerkracht.

Kenmerken TOM-onderwijs

De belangrijkste kenmerken van onderwijs zijn: 

Zelfstandigheid
Wij vinden zelfstandigheid een belangrijke basisvaardigheid, niet alleen voor op school, maar ook in de maatschappij. Het geeft de leerkracht bovendien de gelegenheid om leerlingen die dat nodig hebben, extra te begeleiden, terwijl de andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Om dit te realiseren, werken de kinderen al vanaf groep 2 met een weektaak, waarop staat wat ze die week moeten doen en op welke momenten er instructie plaatsvindt. Voor de leerlingen vanaf groep 3 is daarop ook te zien wat zij kunnen doen als zij klaar zijn met deze taken. Zij gaan dan verder met verdiepings- of verrijkingsstof.

Zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor het eigen leerproces
Leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, levert motivatie en betrokkenheid op. Leerlingen mogen, binnen bepaalde kaders, zelf keuzes maken in de manier waarop ze iets willen leren. De leerkracht overlegt hierover regelmatig met het individuele kind.

Samenwerkend leren
De leerlingen leren samen te werken, waardoor ze ván en mét elkaar leren. Samenwerken moet je leren; hoe kom je samen tot het beste resultaat en zorg je ervoor dat álle leerlingen leren en actief betrokken zijn bij het leerproces.

Actief leren
Dit houdt in dat een leerling niet alleen leert door te luisteren naar de leerkracht, maar ook door zelf een actieve houding te hebben in het leren. We doen dit onder andere door kinderen zelf te laten onderzoeken en ontdekken.

Uit onderzoek is gebleken dat zelfstandigheid, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces, samenwerkend leren en actief leren een positief effect heeft op leerresultaten.

Unitonderwijs

Om het TOM-onderwijs nog verder te versterken, werken we sinds schooljaar 2015-2016 in units. We zijn hiermee in augustus 2015 gestart met unit 3/ 4 en vanaf schooljaar 2017-2018 werken alle leerlingen in units: unit 1 / 2,  unit 3/4 , unit 5/6 en unit 7/8.

Unitleren betekent dat kinderen in een basisgroep zitten met daarin leerlingen van twee jaargroepen (bijvoorbeeld van de groepen 3 en 4) bij elkaar. Voor de basisvakken rekenen, taal en lezen gaat de groep uiteen en krijgen de leerlingen op hun eigen niveau uitleg over de lesstof en begeleiding bij het oefenen van de stof. Omdat we hierbij extra onderwijzend personeel inzetten, kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen in kleinere groepen werken en dus meer instructie en begeleiding op niveau krijgen. Voor de overige vakken zoals creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie, krijgen de kinderen les in hun basisgroep.

Kenmerken unitonderwijs

  • De heterogene samenstelling van de groep heeft een positief effect op het gedrag van kinderen en sfeer in de klas. Hierdoor is er meer rust in de groep, wat leidt tot een betere werkhouding en concentratie. 
  • Met verschillende leeftijdsgroepen in één unit komen kinderen in verschillende rollen. Als jongsten trekken zij zich op aan de oudere leerlingen. Als oudsten dragen zij zorg voor de nieuwe kinderen binnen de voor hen al bekende unit.
  • Het biedt meer mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden.
  • Kinderen kunnen van en met elkaar leren, omdat kinderen met verschillende talenten en leeftijden elkaar ontmoeten en samenwerken.
  • Meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werkt een aantal unitmedewerkers nauw samen en volgt zo de ontwikkeling van alle kinderen en niet alleen de kinderen van de basisgroep. We zijn van “onze klas” naar “onze kinderen” gegaan.
  • De kwaliteiten van de teamleden kunnen gericht worden ingezet.
  • Door intensieve samenwerking maken teamleden meer gebruik van elkaar kennis en kwaliteiten en leren ze van elkaar.

Procedure groepssamenstelling

Bekijk de filmpjes

In december 2015 zijn wij uitgekozen door het programma RTL Life Experience om iets te vertellen over ons TOM-onderwijs. In maart 2016 is er daarnaast op alle WSKO-scholen een filmpje gemaakt, waarin is te zien wat de unieke kenmerken zijn elke school. Hieronder kunt u ze beide bekijken. 

Filmpje LifeStyle Experience

filmpje

 

Filmpje TOM-onderwijs

filmpje

Meer informatie over TOM-onderwijs

Als u meer wilt weten over TOM-onderwijs, kunt u onderstaande link aanklikken. Tom onderwijs