MR en GMR

Verslag MR-vergadering 8 juli 2020

verslag

Verslag MR-vergadering 10 juni 2020

verslag

Verslag MR-vergadering 13 mei 2020

verslag

Verslag MR-vergadering 5 februari 2020

verslag

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op de Joannesschool. Op deze manier wil zij medeverantwoordelijkheid dragen voor het schoolgebeuren. Via de wet beschikt zij over algemene en bijzondere bevoegdheden. Naar het schoolbestuur toe is er sprake van adviesrecht en in een aantal gevallen instemmingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan het goedkeuren van de schoolgids, het monitoren van de schoolopbrengsten en de financiële plannen. In goed overleg met de directeur probeert de MR zo ook bij te dragen aan een optimale leeromgeving voor onze kinderen. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer negen keer per jaar en bestaat uit acht leden: drie teamleden en vier ouders. Eén van deze ouders vertegenwoordigt ons ook in de GMR. 

Leden van de MR

De MR bestaat uit:

Namens ouders
Jerry Broch (voorzitter)
Samwel (secretaris)
Danny Vis 
Marloes Klepke-Vrolijk 

Namens personeel
Jolanda van Blitterswijk 
Maaike Goedendorp
Marjo Grootscholten 

Als u een punt heeft dat u graag behandeld wilt zien in de MR of u heeft een vraag of opmerking, dan kunt u contact opnemen met één van de MR-leden. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Binnen de WSKO functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op bovenschools niveau. Dit houdt in dat ze meedenkt, advies geeft of instemming verleent aan plannen van het bevoegd gezag die meer dan de helft van de scholen aangaat. U kunt hierbij denken aan het bestuursformatieplan, de jaarrekening, het zorgplan, het vakantierooster en (functie)reglementen en protocollen. De GMR bestaat uit ouders en personeel van de onder WSKO ressorterende scholen en komt gemiddeld acht keer per schooljaar bijeen. De GMR krijgt mede input vanuit de individuele MR’en.

Indien u contact op wil nemen met de GMR kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: GMR@wsko.nl. Namens de Joannesschool heeft Mark Samwel zitting in de GMR.