Joannesschool

Gezocht: voorzitter GMR

De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

Onderwerpen die de afgelopen twee jaar zijn besproken zijn:
• Invoering van de nieuwe CAO vorig jaar
• Invoering van plus-leerkrachten op scholen voor vervanging bij ziekte
• Hoe om te gaan met de krimpende leerlingaantallen
• Koersplan WSKO en de opvolging daarvan
• Formatieplan (jaarlijks terugkerend)
• Onderwijs 2032 (verandering van het onderwijs om aan te sluiten op de toekomst)

De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als docenten (personeelsgeleding). Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact met de huidige voorzitter, Bart Wijnands, opnemen via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl.