Joannesschool

GMR-voorzitter

Gezocht: voorzitter GMR

De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Onderwerpen die het afgelopen jaar zijn besproken zijn onder andere: 

  • Aansluiting Jozefschool Schipluiden bij de WSKO
  • AVG (Privacyverklaring)
  • Koersplan WSKO en de opvolging daarvan
  • Formatieplan (jaarlijks terugkerend)
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als leerkrachten (personeelsgeleding). Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact met de huidige voorzitter, Laura Piket, opnemen via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl).