Joannesschool

Een veilig en prettig schoolklimaat

Dit schooljaar zijn wij op school gestart met de inzet van gedragscoördinatoren. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn dat Corine van der Knaap en Laura Bos, voor de groepen 1/2 Helma Voskuil. Zij zijn geschoold op het gebied van gedrag en vinden het een uitdaging om aan deze taak invulling te geven. Zij vertellen graag waar ze zich de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden.

"Als gedragscoördinator houden we ons bezig met het gedrag van zowel individuele kinderen als van de groep. Ons doel is een prettig, veilig schoolklimaat waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken hierbij nauw samen met Corine van Velden (zorgcoördinator) en directie."

Duidelijke afspraken en regels

Het voorkomen van gedragsproblemen is uitgangspunt van het beleid op de Joannesschool. Voor het overgrote deel van de kinderen is een duidelijke, algemene aanpak voldoende. We hebben de afgelopen maanden als team kritisch gekeken naar punten/afspraken die mogelijk aangescherpt of gewijzigd kunnen worden. Deze afspraken zijn natuurlijk met de kinderen besproken. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot het zelfstandig werken in de gemeenschapsruimtes van de school en bij het spelen op het plein. We zien dat dit een positief effect heeft. Er is meer rust in de school en buiten op het plein zien we kinderen die prettig aan het spelen zijn zonder veel incidenten. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij vinden het als school belangrijk om kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Dat geldt niet alleen voor het rekenen, taal en bijvoorbeeld wereldoriëntatie, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We willen de sociale vaardigheden van de kinderen laten groeien en waar nodig ondersteuning bieden hierbij. Een hulpmiddel hierbij is het leerlingvolgsysteem ZIEN! dat we voor iedere groep en ieder kind gebruiken. Als gedragscoördinatoren hebben we dit schooljaar een cursus gevolgd waardoor we dit leerlingvolgsysteem nog gerichter kunnen gaan gebruiken.

Niet alleen leerkrachten vullen jaarlijks dit leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied in, ook door de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wordt er een vragenlijst ingevuld. Zij geven hierin zelf aan hoe ze de sfeer en het leerklimaat op school en in de groep/ unit ervaren. Naar aanleiding van de gegevens die ingevuld zijn in ZIEN!, gaan we regelmatig met collega’s in gesprek. Ons doel is een prettig werk- en leerklimaat en een fijne plek voor iedere kind in de groep.