Joannesschool

Belangrijk nieuws rapporten en gesprekken

Ouder/kindgesprekken

Waar vroeger op de rapportavonden alleen ouders op gesprek kwamen, mogen vanaf dit schooljaar ook de kinderen vanaf groep 5 mee naar het gesprek. Het kind zal hierin centraal staan en zelf aan het woord komen. De reden voor deze verandering is dat wij het belangrijk vinden dat kinderen meer betrokken worden bij hun eigen leerproces, wat past in ons TOM-onderwijs. Kinderen kunnen dan zelf, in het bijzijn van ouders, aangeven wat zij vinden dat goed gaat, wat minder goed gaat en hoe ze denken dat te kunnen veranderen. Samen met het kind stellen we samen één of meer doelen waar we aan gaan werken. 

Het eerste gesprek in oktober/november gaat met name over het welbevinden van uw kind in de klas en op school. We hebben het over wat uw kind leuk en minder leuk vindt en waar uw kind dit jaar extra aan wil werken. In het tweede gesprek zal er ook aandacht worden besteed aan de leerresultaten. 

Twee rapporten

Ander verschil is dat uw kind dit schooljaar twee rapporten krijgt; het eerste in februari en het tweede aan het einde van het schooljaar. Onze ervaring is dat de rapporten die we in november gaven, soms gebaseerd waren op een beperkte hoeveelheid toetsresultaten, omdat het om een relatief korte periode na de zomervakantie ging. Een rapport geeft een betrouwbaarder beeld als het gebaseerd is op meer cijfers, zoals in februari het geval is. Bovendien zijn dan ook de CITO-resultaten (van januari) beschikbaar, die we ook gebruiken in de rapporten. 

Resultaten methodetoetsen in ouderportaal

Als u toch eerder inzicht wilt hebben in de leerresultaten, dan kunt u binnenkort naast de CITO-resultaten, ook de cijfers van de methodetoetsen vinden in het ouderportaal. In de volgende nieuwsbrief leest u hoe en waar u de resultaten kunt vinden. 

Als de leerkracht zich zorgen maakt om de leerresultaten van uw kind, dan wordt u eerder dan februari uitgenodigd voor een gesprek. We zullen dan met u bespreken wat mogelijke oorzaken zijn en bespreken welke extra hulp we uw kind willen gaan bieden. Uiteraard kunt u zelf ook altijd een gesprek aanvragen als u vragen heeft.